Ane nain suisse anti aging. Studii de Stiinta si Cultura


ane nain suisse anti aging

The Son of God becomes Human, without a house, a stranger and a traveler on earth, for bringing into the house of the Heavenly Father the people estranged from Him. All humans, throughout their ephemeral lives, are in this world, travelers, seekers of rest into God, who made them for communion of life and eternal love of Him. Key words: birth, Jesus the child, family, peace among people.

Cuvinte cheie: naşterea, pruncul Isus, familia, pace între oameni.

Dados do documento

Atotputernicul şi Milostivul Dumnezeu Cel ce a făcut cerul şi pământul coboară din cer pe pământ întru smerenia unui Copil născut nu în casa părinŃilor Săi, ci într-o călătorie, şi nici măcar într-o casă de oaspeŃi, ci într-o iesle. Fiul lui Dumnezeu Se face Om, fără casă, străin şi călător pe pământ, pentru ca să aducă la casa Tatălui ceresc brichetă elvețiană anti-îmbătrânire oamenii înstrăinaŃi de El.

ToŃi oamenii, prin viaŃa lor trecătoare, sunt în lumea aceasta călători, căutători ai odihnei în Dumnezeu, Care i-a făcut spre comuniune de viaŃă şi iubire eternă cu El. Când Dumnezeu a făcut lumea, coroana creaŃiei Sale a fost familia: bărbatul şi femeia, care au primit binecuvântarea de a creşte, a se înmulŃi şi a stăpâni pământul Cf. Facerea 1, Însă pentru că la începutul lumii femeia a fost făcută din Adam, fără mamă, acum, la reînnoirea sau mântuirea lumii căzute în păcat, Iisus, Noul Adam, Se naşte din femeie, fără tată.

ane nain suisse anti aging

Iisus Se naşte nu din poftă şi sămânŃă bărbătească, ci de la Duhul Sfânt, pentru că iniŃiativa mântuirii vine de la Dumnezeu, Tatăl din ceruri, nu de la oamenii pământeşti.

Naşterea după trup a omului este naştere pentru viaŃa pământească, care sfârşeşte în moarte, dar naşterea din lucrarea Duhului Sfânt este naştere pentru viaŃa cerească, veşnică.

Despre manuscrisele acestuia.

Astfel, în însăşi naşterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos este dat începutul vieŃii veşnice pentru om cf. Ioan 1, Astfel omul nu este doar o fiinŃă biologică limitată în timp şi spaŃiu, ci şi o fiinŃă teologică, dornică de viaŃă eternă şi de iubire infinită în dialog cu Dumnezeu, izvorul vieŃii veşnice. Întrucât bărbatul şi femeia împreună, adică prima familie, Adam şi Eva, au căzut în păcat prin neascultare faŃă de Dumnezeu, acum Iisus Mântuitorul, Noul Adam, începe ridicarea neamului omenesc din păcat alegând tocmai familia ca loc sau mediu de început al lucrării Sale mântuitoare, prin smerită ascultare faŃă de Dumnezeu a Fecioarei Maria şi a dreptului Iosif, ocrotitorul Pruncului Iisus.

Anti-Aging Expert Reveals Secret to Staying Young - Non Surgical Anti - Ageing Treatment

Ioan 2, Acolo, în mod minunat, la rugămintea mamei Sale, care este icoana Bisericii, Mântuitorul Hristos preface apa în vin, arătând astfel că binecuvântarea lui Dumnezeu asupra familiei plineşte ceea ce lipseşte şi aduce bucurie deplină. Fiul lui Dumnezeu devine Om şi Se ane nain suisse anti aging pe pământ printre oameni, ca să împace şi să unească pe om cu Dumnezeu şi pe oameni întreolaltă.

ane nain suisse anti aging

Făcându-se Om asemenea nouă, afară de păcat, Dumnezeu-Fiul a ales calea smerită, tainică, de a veni la noi, pentru că El voieşte ca noi să răspundem iubirii Sale în mod liber, nu forŃaŃi. El Se smereşte atât de mult, încât poate fi primit sau refuzat de către noi.

ane nain suisse anti aging

El Se face străin şi călător, sărac şi neajutorat, ca noi, în mod liber, cu dragoste şi bunătate, să facem dintr-un străin un prieten şi dintr-un călător un oaspete al casei noastre. Ajutând un sărac, ne îmbogăŃim ane nain suisse anti aging, sporim iubirea milostivă a sufletului nostru, aducându-l astfel la asemănarea cu iubirea milostivă a lui Dumnezeu, după chipul Căruia a fost făcut omul la început. Iubirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos este deodată atotputernică şi smerită: Cel necuprins încape într-o iesle, Cel veşnic devine un copil fraged la vârstă.

De ce un copil?

ane nain suisse anti aging

Fiindcă un copil nu poate face nimic pentru el însuşi: nu se poate hrăni singur, nu se poate adăposti singur, nu se poate apăra singur, viaŃa lui depinde întru toate de iubirea celor din jur, de iubirea lor dăruitoare.

Prin naşterea de prunci, prin îngrijirea şi creşterea lor, oamenii nu mai trăiesc pentru ei înşişi, ci pentru alŃii: viaŃa lor devine dăruire şi dăinuire în comuniune de iubire. Dreptul Iosif, deşi nu este tată după trup al lui Iisus, devine totuşi tată sau părinte adoptiv prin purtarea de grijă faŃă de Copilul nou-născut.

Enviado por

Prin iubirea dăruitoare pentru copii, un străin poate deveni părinte al lor, iar din lipsă de iubire dăruitoare, un părinte poate deveni un străin pentru propriii săi copii. Cine nu poate iubi copiii nu poate deveni părinte, iar cine nu poate deveni părinte prin bunătate nu poate deveni om deplin.

Mai mult, Iisus Mântuitorul a înviat pe fiul văduvei din Nain şi pe fiica lui Iair, aducând bucurie părinŃilor îndureraŃi. Iubirea părintească faŃă de copii este, aşadar, început al înŃelegerii iubirii părinteşti a lui Dumnezeu faŃă de oameni.

Acest sunet se transcrie p r i n t r - u n y i se pronXin cu limba n poziia n care l p r o n u n m pe i, buzele fiind n poziia pe care o au la p r o n u n a r e a lui u r o m n e s c : gravare [gravyr] gravur lune [lyn] lun n unele c u v i n t e u se p r o n u n o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h.

Copiii cărora le lipseşte iubirea părinŃilor nu pot creşte afectiv şi spiritual deplin, iar adulŃii care nu pot manifesta iubire dezinteresată, frăŃească şi părintească, faŃă de semenii lor nu pot răspunde deplin iubirii părinteşti a Tatălui ceresc faŃă de ei, descoperită nouă de Iisus Hristos.

Sfânta Scriptură descrie legătura lui Dumnezeu cu lumea ca pe o relaŃie de intimitate, ca pe o cununie şi o familie Cf. Efeseni 5, Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos ca Prunc într-o familie smerită şi săracă, dar credincioasă şi sfântă, ne cheamă astăzi să acordăm o atenŃie deosebită familiei, în general, şi familiei creştine în special.

ane nain suisse anti aging

Am văzut că familia este coroana creaŃiei şi locul sau mediul în care omul începe să înŃeleagă taina iubirii şi a binecuvântării părinteşti a lui Dumnezeu pentru oameni.