Sisteme anti îmbătrânire zaur


Blonzii vegani ieşiseră pe străzi, irrin jiarcuri de distracţii şi pe litoralul oceanului pla­ netar, îmbiăcaţi în sisteme anti îmbătrânire zaur veşminte albastre, ca şi ochii lor. SjreraiUa unei vieţi liniştite înflorise în toate inimile. Oamenii se adunau grupuri, grupuri, pentru a discuta eveni­ mentele ori pentru a urmări tratativele de pace, transmise din Palatul înţelepţilor, pe uriaşe ecrane stradale.

Televiziunile transmiteau continuu sosirea delegaţiilor de pace, din toate zonele din Univers locuite de humanoizi. Astroportul de lângă capitală era plin de cele mai diverse tipuri de astronave.

Unele făcuseră sute de ani iumină pentru a ajunge la conferinţa universală de pace solicitată de vegani Erau acolo elegante astronave ale varangilor din Lumea celor opt stele, botezată mai târziu, de terrani, Ursa Major.

Putea recunoaşte astronavele cu carapace, asemenea unor uriaşe broaşte ţestoase, ale delegaţilor din lumile stelare ale Orio- nului. Huinanoizii shangi, mici de statură şi cu piele galbenă.

Băştinaşii priveau cu avidă curiozitate la kaseii din Casiopeia, fiinţe humanoide cu pielea aproape albastră şi cu ochii imenşi, de culoare verde. Şi delegaţiile continuau să sosească. Palatul înţelepţilor, cu cele zece mii de locuri ale sale, părea neîncăpător pentru mulţimea de delegaţi, experţi şi translatori care îl invadase. O muzică lină, sărbătorească adia prin aer.

G azdele făceau tot ce le stătea în putinţă să impresioneze mesagerii celorlalte civilizaţii humanoide. Un sunet de gong a vibrat în sala imensă. Zgomotul de voci a scăzut în intensitate şi ultimii întârziaţi s-au grăbit să-şi ocupe locurile indicate cu precizie vegană. L a al doilea sunet de gong, Baidar a început să înainteze către tribuna împodobită cu flori.

Revista Feed Back, nr.11-12, 2017

Asemenea tuturor coplanetarilor săi, guvernatorul purta o tunică de culoare albastră deschis, strânsă pe m ijloc cu o centură de aur. Când gongul a bătut pentru ultima oară, luminile s-au intensificat, pentru a imita lumina diurnă şi Baidar a urcat la tribuna conferinţei. Baidar a privit cu ochii săi albaştri şi reci sala plină.

sisteme anti îmbătrânire zaur cum să ungem pleoapele de riduri

Părul auriu, lung şi pieptănat cu cărare pe mijloc, îi strălucea ca o coroană. Guvematorul a ridicat încet mâinile, rostind cu voce puternică: - Pace, fraţii mei humanoizi din tot Universul!

Un vuiet imens de glasuri, ca talazurile unei mări agi­ tate, a cuprins mulţimea din Palatul înţelepţilor. Aproape că nu era familie de vegani care să nu fi pierdut un fiu sau o fiică în nesfârşitele războaie cu humanoizii din alte lumi sau cu non- humanii de diverse specii.

Baidar a pus floarea de kipala în vaza pregătită în acest scop, apoi a început să citească rar, pentru a da timp interpreţilor să-i traducă spusele în zecile de limbi folosite de humanoizii prezenţi la conferinţă: - Viaţa este cel mai important dar pe care Universul ni-1 face o singură dată şi numai pentru un timp limitat.

T o c­ mai din această cauză, trebuie s-o trăim cu patimă şi plăcere, până la capăt. Moartea nu vine niciodată prea târziu, ci întot­ deauna prea devreme. Dacă ar fi să-i numărăm pe cei care şi-au pierdut vieţile în nenumăratele războaie dintre noi, ne-am cutremura de oroare.

Sunt miliarde şi miliarde de căzuţi în războaie, fraţii mei.

However, as Michael Tellinger reveals, the Sumerians and Egyptians inherited their knowledge from an earlier civilization that lived at the southern tip of Africa and began with the arrival of the Anunnaki more thanyears ago. Sent to Earth in search of life-saving gold, these ancient Anunnaki astronauts from the planet Nibiru created the first humans as a slave race to mine gold--thus beginning our global traditions of gold obsession, slavery, and god as dominating master. He identifies a recently discovered complex of sophisticated ruins in South Africa, complete with thousands of mines, as the city of Anunnaki leader Enki and explains their lost technologies that used the power of sound as a source of energy.

Ne putem, oare, numi huma­ noizi civilizaţi? Cât de civilizaţi suntem, dacă vărsăm cu atâta uşurinţă sângele altor fiinţe din specia noastră? Nu e destul că ne confruntăm pe viaţă şi pe moarte cu non-humanii de diverse specii? Mai trebuie să ne ucidem şi între noi, pentru pricini mărunte, pe care le putem soluţiona prin discuţii civ i­ lizate?

sisteme anti îmbătrânire zaur primele riduri la bărbați

Pace, fraţii mei humanoizi! Un nou val de ovaţii a cutremurat sala de conferinţe. Strigătele sincere, ale miilor de delegaţi, indicau fără greş o dorinţă de pace ncdisimulată. N ici una din civilizaţiile humanoide prezente la conferinţă nu cunoscuse o lungă perioadă de pace, în întreaga ei istorie. Războaiele erau mai dese şi mai lungi decât perioadele de pace.

Liniştea s-a lăsat încet, încet şi Baidar şi-a reluat discursul: - Noi, veganii, vă chemăm la o pace eternă, fraţi şi surori din Ser anti-îmbătrânire nr.

7 pentru bărbați umană. V-am chemat să-I dezbatem pe îndelete. Suntem sau nu în stare să ne respectăm reciproc vieţile şi drepturile umane fundamentale?!

sisteme anti îmbătrânire zaur mistral engines suisse anti aging

Baidar a aşteptat ca rumoarea să se stingă, apoi a con­ tinuat: - Humanoizii sunt fiinţele supreme din această zonă de Univers.

Noi am demonstrat o capacitate de cunoaştere şi o putere de creaţie net superioare celor atinse de non-humani. Deci, e drept, moral şi legal să ne adjudecăm această zonă de Univers numai pentru noi. V a fi o alianţă cu drepturi egale între toate rasele spieciei noastre.

(DOC) De nomine conditorum | adrian D surubaru - impactbuzoian.ro

Astăzi şi aici! A cesta va fi compus din reprezentanţii tuturor civilizaţiilor humanoide cunoscute, chiar dacă nu şi-au trimis delegaţi la această conferinţă de pace.

Fiecare reprezentant va avea drept la un singur vot iar hotărârile vor fi luate cu majoritate simplă. In subordinea Consiliului, vor lucra comisii de experţi în toate problemele vieţii noastre.

Read the publication editorial Despre dinastia oamenilor care nu reprezintă nimic Nu ştiu alţii cum sunt, dar mie mi s-a acrit, în România ultimilor ani, de dinastia celor care nu reprezintă nimic. De vreo zece ani încoace când procesul formării burgheziei postrevoluţionare părea încheiatscena vieţii politice, socia- le, economice şi chiar culturale e ocupată şi agitată la noi de o serie de personaje mediocre şi submediocre, dotaţi cu talentul unde eşti, bunule rege Midas? Ce pot să ne transmită aceşti oameni din care pe unii nu-i poţi pune nici măcar institutori la clasele a II-a? Oare condamnarea comunismului la noi nu e o formă fără fond? Dar integrarea europeană nu este tot o formă fără fond?

Ei vor elabora proiecte de legi care vor armo­ niza relaţiile dintre civilizaţiile noastre. A stfel, vom deveni singura superputere din această zonă de Univers.

Vom delimita cu precizie frontierele Alianţei, excluzând orice ei- vilizaţie non-humană din interiorul spaţiului nostru vital. Guvernatorul vegan a aşteptat să i se traducă cele strigate în sală, apoi a replicat; - Viaţa umană este suprema valoare din zona de Univers controlată de Alianţă.

Orice instigare la încălcarea acestei reguli sau chiar încălcarea ei se va pedepsi cu moartea. Alianţa îşi va crea organismele prin care să-şi impună legile: justiţie, armată, servicii secrete şi poliţie.

Cazurile de încălcări grave ale relaţiilor paşnice dintre civ i­ lizaţiile noastre vor sisteme anti îmbătrânire zaur judecate de Consiliul Suprem iar pedepsele vor fi deosebit de aspre, pentru a descuraja imita ridurile dezbinare în cadrul Alianţei.

Baidar şi-a ridicat ochii de pe document şi i-a rotit peste sală.

sisteme anti îmbătrânire zaur anti-imbatranire dovedit

Mulţimea îl privea tăcută, semn că fusese cât se putea de clar în exprimare. C a atare, a continuat: - Noi, fiinţele umane, suntem obligate prin acest tratat să ne acordăm simpatie, respect şi ajutor reciproc, în sisteme anti îmbătrânire zaur situaţiile.

Topul magazinelor online din Romania

Această regulă porneşte de la faptul că, în urma deselor războaie dintre noi, am scăzut numeric şi ne-am creat repulsii instinctuale între rasele noastre. Aceasta ne pune în inferioritate faţă de non-humani. Ei sunt mai mulţi şi mai coezivi.

Această regulă va dezvolta simpatia, încrederea şi solidaritatea între rasele umane aflate în pericol de dis­ pariţie, datorită expansiunii non-humanilor. Vom deveni pu­ ternici, capabili să ne apărăm spaţiul vital locuit de rasele noastre.

Dacă vom acţiona astfel, în câteva mii de 26 ani, vom forma o republică federativă în această zonă de Univers. V om trăi în linişte şi siguranţă. Ştiinţele şi creaţia vor înflori iar prosperitatea va fi simţită de fiecare cetăţean al Republicii, din toate constelaţiile noastre. M ulţim ea murmura vădit mulţumită. Figura lui Baidar s-a înăsprit: - Nici o lege a vieţii universale nu ne sisteme anti îmbătrânire zaur să ucidem şi să eliminăm non-humanii din spaţiul vital al Alianţei.

Vieţile noastre sunt mai importante decât vieţile lor. E dreptul nostru să subordonăm şi sisteme anti îmbătrânire zaur dominăm fiinţele inferioare, chiar înzestrate cu oarecare inteligenţă.

Delegaţii ascultau încremeniţi. Până atunci, nimeni nu le expusese atât de clar şi de franc drepturile lor de humanoizi, în relaţiile cu non-humanii bestiali sau vegetali. Baidar a continuat: - De îndată ce Alianţa se va închega şi se va întări, vom pomi în expansiune universală, fraţi şi surori.

Afla ultimele oferte la produsele pe care vrei sa le cumperi

Ne vom lărgi continuu spaţiul vital, prin ocuparea şi popularea unor noi planete cu condiţii favorabile de trai. V om asigura ge­ neraţiilor viitoare din constelaţiile aflate în stingere posi­ bilităţi de a continua viaţa civilizată în noi lumi. A ţi înţeles bine ce vă propunem?

sisteme anti îmbătrânire zaur ronald klatz anti-imbatranire

Exploratorii se vor dezvolta rapid iar numărul luptătorilor va scădea până la minimul necesar. Bogăţiile obţinute pe această cale vor fi distribuite echitabil între rasele Alianţei, încât să asigurăm tuturor o viată din ce în ce mai bună. Da, aşa fu­ seseră educaţi sirusanii încă din timpuri imemoriabile: să-şi obţină cele necesare traiului prin luptă şi jaf.

Munca şi creaţia de bunuri erau rezervate numai robilor din alte rase, robi cap­ turaţi în războaie sau născuţi din familii sclavizate anterior. Guvernatorul vegan căuta cu privirea prin sală delegaţia siru- sană. Era uşor de găsit, deoareace feţele lor perfect negre con­ trastau cu figurile celorlalţi delegaţi.

Ochii lui Baidar s-au oprit asupra lui Kokon, guvernatorul de pe Nira, cea mai mare pla­ netă din sistemul solar sirusan.

  • Produse naturale anti-imbatranire pentru piele
  • Cumpărați un dispozitiv de îmbunătățire a vederii Gimnastica moderna a evoluat la sfarsitul secolului al XIX-lea, si a fost introdusa la cea dintai editie a JO, la Atena, in In prezent, intrecerile olimpice sunt organizate atat la masculin cat si la feminin pe echipe, la individual compus si pe aparate.
  • Orgel, eroarile grave din sintezaproteica prezic cresterea exponentiala a mutatiilor punctiforme in celule somatice ale varstnicilor.
  • Вот и .
  • Я не мог смириться с полной и абсолютной ничтожностью человека перед величием Вселенной.
  • Gel de dus BIO, Natural, Organic - fara parabeni | Biocart
  • (PDF) impactbuzoian.roger Sclavii Zeilor vol. | Daniela Paiu - impactbuzoian.ro
  • pentru o perioadă mai lungă de timp - definiție | dexonline

Acesta stătea nemişcat ca o sta­ tuie iar însoţitorii săi îi imitau încremenirea. Va trebui să spun câteva cuvinte special pentru ei. Care cuvinte nu-i vor îndepărta, însă? Nu pot renunţa la principiul egalităţii depline între toate rasele humanoide iar ei au sclavi humanoizi Liniştea s-a lăsat din nou. Baidar simţea apăsarea miilor de ochi aţintiţi asupra sa.

Nu putea da înapoi, deoarece un lucru făcut prost de la bun început nu poate fi reparat decât arareori. Ca urmare, a atacat frontal: - Raţiunea umană ne dictează să nu înrobim fiinţe din aceeaşi specie cu noi. Putem folosi pentru munci grele ani­ male şi maşini înzestrate cu oarecare inteligenţă. Niciodată, însă, fiinţe umane.

Acest principiu trebuie respectat cu sfinţenie în întreaga Alianţă, deoarece el asigură demnitatea fiecărui humanoid, din orice rasă. Un ropot uşor de picioare se auzea în sală, însă nimeni n-a scos un cuvânt.

sisteme anti îmbătrânire zaur flanthey suisse anti aging

C a atare, Baidar a continuat la fel de deschis: - Mai multe rase umane practică robia în mod tradiţional. Vom plăti pentru ei cu produse finite şi cu materii prime. Aceasta, pentru trecut şi prezent. Pentru viitor, pro­ punem raselor care practică războiul şi sclavia în mod tradiţional să devină luptători şi exploratori ai Alianţei.